HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

ชิคุนกุนยา คืออะไร

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)  โรคชิคุนกุนยาเป็นโรคที่ร่างกายติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในตระกูล Togaviridae ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จะมีระยะฟักตัวประมาณ 1 – 12 วัน และจะเริ่มแสดงอาการประมาณ 3 –…