HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

วิธีรักษาวัณโรค

โรควัณโรค (Tuberculosis) วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรุนแรง สามารถติดต่อกัน โดยผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจ การไอ การจาม หรือ การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยสถิติของคนที่เสียชีวิตจากวัณโรคถือเป็น 1 ใน 10 ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก…

วัณโรค วัณโรค (Tuberculosis) คือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง Mycobacterium Tuberculosis ซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ วัณโรคเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย ส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอดพบร้อยละ 80 แต่ก็สามารถเกิดได้กับทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย…