HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

ทำแท้ง ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร

ทำแท้ง

การตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว บางครอบครัวไม่สามารถต้งครรภ์ด้วยวิธีธรรมชาติได้ต้องเสียเงินและเวลามากมายในการค้นหาวิธีที่ทำให้ตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะทางการแพทย์ ไสยศาสตร์  แต่บางครอบครัวแล้วอาจจะยังไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ์ โดยเหตุผลบางประการทำให้การ ทำแท้ง ที่ปลอดภัยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากที่จะตั้งครรภ์ไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าเกิดมาอยากจะมีประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์สักครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐาน ทำแท้ง ที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ให้หญิงสามารถ ทำแท้ง ได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ รวมถึงอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ โดยตรวจและรับคำปรึกษาจากทางเลือก ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่นๆ อันจะเอื้อประโยชน์แก่หญิงให้สามารถ ทำแท้ง ได้อย่างปลอดภัยและไม่มีความผิดตามกฎหมาย

การแท้ง หมายถึง การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ ก่อนที่เด็กจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกครรภ์มารดา เท่าที่องค์การอนามัยโลกใช้กันมาแต่เดิม ทำแท้ง ฟรี ถือเอาการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ ๒๘ สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กยังหนักไม่ถึง 1,000  กรัม

การแท้งอาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ

1.การแท้งเอง หมายถึง การแท้งที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่จงใจจะให้เกิดการแท้ง ถือเป็นความล้มเหลวของการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ สาเหตุของการแท้งเองอาจจะเกิดได้จาก

1.1. ความบกพร่องของไข่ที่ผสมแล้ว หรือตัวอ่อน พวกนี้จะแท้งตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆ ไปจนถึงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์

1.2. ความบกพร่องทางด้านมารดา เช่น มดลูกพิการ ปากมดลูกปิดไม่ดี โรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคไต โรคเลือด การแท้งจากสาเหตุนี้จะเกิดขึ้น เมื่ออายุครรภ์มากเกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

2.การทำแท้ง หมายถึง กระทำ เพื่อให้เกิดการแท้ง แบ่งเป็น

2.1. การทำแท้ง เพื่อการรักษา หมายถึง การ ทำแท้ง ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า แพทย์สามารถจะ ทำแท้ง ได้ในกรณีต่อไปนี้

(1) เมื่อพิจารณาเห็นว่า หากปล่อยให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไป จะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตสุขภาพของมารดา เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคเลือด โรคไตบางชนิด

(2) มารดาที่เป็นโรคจิตอยู่ก่อนการตั้งครรภ์ หรือเป็นโรคจิตขณะตั้งครรภ์

(3) การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นจากการข่มขืนกระทำชำเราในผู้เยาว์ต่ำกว่า 15 ปี

โดยทั่วไป แพทย์จะเป็นผู้ตัดสินว่าควรจะ ทำแท้ง ให้กับผู้ใด แม้ว่าจะมีเหตุผลถูกต้องตามกฎหมาย แพทย์ก็ยังจะต้องพิจารณาถึงผลได้และผลเสียของการทำแท้งในแต่ละรายด้วย อาทิเช่น เด็กอายุ ๑๓ ขวบถูก ข่มขืนจนตั้งครรภ์ ถึงแม้จะมีหลักฐานชัดเจน แต่ได้ปล่อยปละละเลยทิ้งไว้จนอายุครรภ์ ๖ เดือน กรณีนี้การ ทำแท้ง ก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าการปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อไป

ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ ค่อนข้างรวดเร็ว จนสามารถจะให้การวินิจฉัยความพิการ บางชนิดของเด็กในท้องได้ แพทย์จึง ทำแท้ง ให้ในกรณีของเด็กพิการ ซึ่งบางรายยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า จะพิการหรือไม่ เช่น กรณีของมารดาติดเชื้อหัดเยอรมัน เพียง ขณะตั้งครรภ์อ่อนๆ โอกาสที่เด็กในท้องจะมีความพิการของหัวใจ หูหนวก ตาเป็นต้อ และสมองพิการใน อัตราค่อนข้างสูง มารดามีความวิตกกังวลว่า เด็กที่ออกมาจะพิการ เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของมารดา และถ้าเด็กออกมามีความพิการจริงก็จะเป็นภาระแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

ในเรื่องของโรคจิตนั้น จิตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา ชี้ขาดว่าควร ทำแท้ง หรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อขจัดปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรคจิตจริง หรือโรคจิตปลอมออกไป

2.2. การ ทำแท้ง ผิดกฎหมาย หมายถึง การลักลอบ ทำแท้ง โดยบุคคลที่มิใช่แพทย์ ไม่ว่าจะทำโดยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง การทำแท้งโดยแพทย์ที่ทำ นอกเหนือข้อบ่งชี้ที่กฎหมายระบุไว้ เนื่องจากผู้ประกอบการทำแท้งส่วนมากมิใช่แพทย์ และทำแท้ง โดยไม่ถูกหลักวิชา การ ทำแท้ง ผิดกฎหมาย จึงมักมีอาการแทรกซ้อน และมีอันตรายมากกว่าแท้งเอง หรือแท้งเพื่อการรักษา

ประเภทของการทำแท้ง

ในปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 

1.การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ (Medical abortion)

เป็นการใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอล ที่บรรจุในแผงเดียวกัน การใช้ยาช่วยให้แท้งจะทำได้เมื่อมีอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ โดยยาที่ใช้จะช่วยให้ปากมดลูกนิ่มและเปิดออก กระตุ้นการหดตัวของมดลูก ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ สั่งจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลโดยแพทย์เท่านั้น

2.การยุติการตั้งครรภ์ทางศัลยกรรม (Surgical abortion) มี 2 แบบ คือ 

Manual vacuum aspiration (MVA) เป็นกระบอกดูดที่ใช้มือช่วยทำให้เกิดแรงดันสุญญากาศดูดเอาสิ่งที่อยู่ในโพรงมดลูกออกผ่านทางหลอดดูด (cannula) ใช้กับการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก (อายุครรภ์ 5-12 สัปดาห์แรก) 

Electric vacuum aspiration (EVA) เป็นการใช้เครื่องดูดไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดแรงดันสุญญากาศ ดูดเอาสิ่งที่อยู่ในโพรงมดลูกออกผ่านทางหลอดดูด (cannula) ถือเป็นวิธีการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สอง (สัปดาห์ที่ 12-24) ใช้วิธีการขยายปากมดลูกและขูดมดลูกและมักใช้เครื่องดูดสุญญากาศร่วมด้วย การใช้วิธีนี้กับครรภ์ในไตรมาสที่ 2 จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้น้อยกว่าการใช้ยา 

อันตรายจากการทำแท้ง

การทำแท้ง ตามเงื่อนไขที่กฎหมายรับรองนั้นทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะมีขั้นตอนกระบวนการดูแลอย่างใกล้ชิด มีข้อควรระวังคือ ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าร่างกายจะฟื้นตัวเต็มที่ ซึ่งจะใช้เวลาอย่างต่ำ 1-3 สัปดาห์ ซึ่งหลังการทำแท้ง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหาร้ายแรง เช่น มดลูกอักเสบติดเชื้อ ตกเลือดมาก ซึ่งหลังการทำแท้ง หากสังเกตได้ถึงอาการต่อไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

1.มีลิ่มเลือดขนาดใหญ่กว่าลูกกอล์ฟขับออกมานานกว่า 2 ชั่วโมง

2.มีเลือดออกเต็มแผ่นผ้าอนามัยที่รองไว้ภายในชั่วโมงเดียวถึง 2 แผ่น ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง

3.มีเลือดออกมากติดต่อกันใน 12 ชั่วโมง

4.มีสัญญาณของการติดเชื้อ เช่น ไข้สูง ตกขาวมีกลิ่นเหม็น

5.ปวดรุนแรงบริเวณท้องจนไม่อาจบรรเทาได้ด้วยยาแก้ปวด การพัก หรือความร้อนได้

6.เหนื่อยเพลียมาก คลื่นไส้ วิงเวียน

7.มดลูกทะลุจากการวัตถุมีคม อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์และอวัยวะภายในจากการสอดใส่วัตถุอันตรายในการทำแท้ง เช่น ไม้ เข็มถักไหมพรม หรือเศษแก้วแตกไปยังช่องคลอดหรือทวารหนัก เสี่ยงถึงชีวิต

การป้องกันและการควบคุม

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นำไปสู่การทำแท้ง ตามคลินิกเถื่อนหรือการสั่งซื้อยามารับประทานเอง ซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ปลอดภัย ทางออกของปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียว มีวิธีที่แนะนำ คือ

1.ควรให้เวลากับตัวเองตั้งสติและคิดทบทวนถึงผลลัพธ์ให้ดีก่อนตัดสินใจ 

2.การขอความช่วยเหลือจากองค์กรและโครงการต่าง ๆ ที่คอยช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาปัญหา เช่น สายด่วน 1663 ปรึกษาปัญหาเอดส์และการต้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น 

3.ป้องกันการตั้งครรภ์โดยการใช้ยาคุมกำเนิด การใช้ยาคุมฉุกเฉิน และการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่ได้จำกัดอยู่กับหญิงสาววัยรุ่นที่พลาดพลั้งตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ยังยังรวมไปถึงคนรักหรือคู่สามีภรรยาที่แม้จะแต่งงานอยู่กินกันตามกฎหมาแล้วก็ตาม แต่ยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มมาในครอบครัว การทำแท้ง ที่ถูกกฏหมายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด ไม่ควร ทำแท้ง เถื่อนเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ทำแท้ง ฟรี มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือจากรัฐมากมายให้ปรึกษาก่อนตัดสินใจ มีการวางแผนร่วมกันทุกฝ่าย healthdoo เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติหลังทำ